Quy chuẩn đối với tin rao vặt Bình Định

Nội dung tin đăng chỉ được phép quảng cáo cho việc bán hàng hóa hoặc dịch vụ cụ thể, Văn bản quảng cáo không được sao chép từ các nhà quảng cáo khác. Hình ảnh trong quảng cáo phải liên quan đến mặt hàng hoặc dịch vụ được quảng cáo trong tin.

Đào tạo và cấp chứng chỉ lớp đại lý tàu biển tại HCM, HN

Giá:
Đăng bởi: An Thuy. Thứ tư - 01/02/2023 02:11
THÔNG BÁO
M
KHÓA HC ĐÀO TO VÀ CP CHNG CH ĐI LÝ TÀU BIN

Căn c B lut Hàng hi Vit Nam năm 2015 (Lut s: 95/2015/QH13) có hiu lc k t ngày 01/7/2017; Căn c quy đnh ti khon 4 Điu 242, Chính ph quy đnh chi tiết Điu kin kinh doanh dch v đi lý tàu bin; ti khon 3 điu 242 quy đnh Nhân viên đi lý tàu bin phi là công dân Vit Nam và có chng ch chuyên môn v đi lý tàu bin.
Căn c thông tư s 13/2017/TT-BGTVT ngày 28/4/2017 ca B Giao thông Vn ti Quy đnh v Chng ch chuyên môn Đi lý tàu bin;
Căn c Ngh đnh s 160/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 v điu kin kinh doanh vn ti bin, kinh doanh dch v đi lý tàu bin và dch v lai dt tàu bin;
ĐÀO TO CHNG CH ĐI LÝ TÀU BIN (Có lp hc online)
NGHIP V ĐI LÝ VÀ MÔI GII HÀNG HI / NGHIP V HÀNG HI / MÔI GII HÀNG HI / ĐI LÝ HÀNG HI
HOTLINE: 0983.86.86.01(THÚY ÂN - Phòng Đào to)
 1. Đi tượng: Cá nhân, doanh nghip kinh doanh dch v đi lý tàu bin;
  Cá nhân có nhu cu nâng cao kiến thc, nghip v v đi lý tàu bin
  Mi cá nhân có nhu cu tìm hiu v lĩnh vc đi lý tàu bin
 2.  NI DUNG ĐÀO TO: Theo quy đnh s 924/QĐ-CHHVN ca Cc Hàng Hi Vit Nam quy đnh khung chương trình đào to nhân viên đi lý tàu bin.
  Phn 1: Bao gm các kiến thc v pháp lut hàng hi, hi quan, biên phòng, kim dch và các điu ước quc tế có liên quan
  Các văn bn quy phm phát lut ca Vit Nam bao gm: B lut Hàng hi Vit Nam, Lut Hi quan, Lut Biên gii quc gia, Lut bo v và kim dch thc vt, Lut x lý vi phm hành chính và các văn bn quy phm pháp lut liên quan trong lĩnh vc hàng hi
  Điu ước quc tế như: UNCLOS, SOLAS, STCW, MARPOL..và các điu ước quc tế trong lĩnh vc hàng hi mà Vit nam là thành viên
  Phn 2: Chuyên sâu v nghip v đi lý tàu bin
  Gii thiu và sơ lược v tàu bin và môi trường hàng hi, hàng hi đi cương, khai thác tàu bin, thương mi quc tế
  Vai trò và mi quan h ca nhân viên đi lý tàu bin đi vi các bên liên quan, nhng điu cn biết ca nhân viên đi lý tàu bin v các loi hp đng thuê tàu, quy trình công vic đi lý tàu bin ti cng
  Hướng dn chi tiết v chun b h sơ tàu; khai báo các cơ quan chc năng theo quy phm ca nhà nước;
  Hướng dn các dng đi lý tàu bin theo chng loi tàu và chng loi hàng hóa ph biến.
Hướng dn gii quyết các tranh chp hàng hóa trên tàu bin; nhng tn tht do va chm hoc tai nn hàng hi; Vai trò ca đi lý tàu trong vic phi hp vi các bên giám đnh: P&I và các bên liên quan th ba trong tranh chp hàng hi;
Phn 3: Tiếng anh chuyên ngành
Đc hiu chung v tàu bin: Gii thiu và cung cp t, thut ng chuyên ngành v tàu bin.
Đc hiu v hp đng thuê tàu: Cung cp kiến thc v các loi hp đng thuê tàu bin, thut ng thuê tàu bin.
Đc hiu v vn đơn và các giy t liên quan khác: Cung cp kiến thc v vn đơn, các mu vn đơn và các chng t liên quan v vn ti đường bin.
 1. Ging viên: Ging viên là nhng chuyên gia có kinh nghim thc tế và đang công tác trong lĩnh vc hàng hi, hi quan.
 2. Chng ch cui khóa: Cui khóa hc viên đ điu kin được thi ly chng ch đi lý tàu bin theo thông tư s 13/2017/TT-BGTVT ca B Giao thông vn t(chng ch là điu kin bt buc đ cá nhân, doanh nghip kinh doanh dch v đi lý tàu bin quy đnh ti Mc 3, Điu 12, Chương 3, Ngh đnh 160/NĐ-CP ngày 29/11/2016 ca Chính ph)
 3. Hc phí trn khóa: 3.900.000đ/hc viên/khóa hc ( Gim 10% hc phí cho hc viên đăng ký trước 5 ngày khai ging)
 4. Lch khai ging và lch hc:
  – Ca hc: C ngày ch nht hoc các bui ti trong tun
  Thi gian: Sáng 8h 11h30; chiu 13h 16h30; ti 16h 21h
 5. H sơ gm:
 • Phiếu hc viên (theo mu)
 • Bng chuyên môn cao nht (công chng)
 • 02 Chng minh nhân dân (công chng)
 • 02 hình 2x3 và 2 hình 4x6 (ghi rõ h tên, ngày sinh, nơi sinh phía sau nh)
 1. Thông tin chi tiết v khóa hc vui lòng liên h:
Hotline: 0983.86.86.01 Thúy Ân
Email: daotaohaiquan09@gmail.com
Ti Tp HCM: Lu 2, s 195 Nguyn Gia Trí, phường 25, qun Bình Thnh
T
i Tp Hà Ni: Tng 2, S 451 Hoàng Quc Vit, Bc T Liêm
T
i Tp Hi Phòng: Tng 2, Phòng 203, nhà B, Trường Cao đng Duyên Hi 156/109 đường Quán Tr, Q. Kiến Anđào to và cp chng ch đi lý tàu bin, đi lý tàu bin, chng ch đi lý tàu bin, kinh doanh dch v đi lý tàu bin, lĩnh vc hàng hi, Chng ch chuyên môn Đi lý tàu bin, điu kin kinh doanh vn ti bin, kinh doanh dch v đi lý tàu bin và dch v lai dt tàu bin, Nghip v đi lý tàu bin, đào to nhân viên đi lý tàu bin, công ước & điu ước quc tế v bin và hàng hi, nghip v đi lý và môi gii hàng hi, môi gii hàng hi, nghip v đi lý hàng hi, nhân viên đi lý tàu bin, tt nghip các chuyên ngành liên quan đến hàng hi, logistic, tàu bin, tàu thy, điu khin tàu bin, qun lý hàng hi, vn hành khai thác máy tàu thy, công ngh máy tàu thy, đin tàu thy,

 
 • Chuyên ngành Điu khin tàu bin.
 • Chuyên ngành Qun lý hàng hi.
 • Chuyên ngành Vn hành khai thác máy tàu thy.
 • Chuyên ngành Công ngh máy tàu thy.
 • Chuyên ngành Đin tàu thy

  Bình luận

5555 3
tuyendung kythuat
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây